Kvalitet af pleje og arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

Litteraturstudiet af sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på den ene side, og kvaliteten af plejen på den anden side, er baseret på 52 kilder fra Europa og USA.

Studiet koncentrerer sig om outcomefaktorer – dødelighed blandt patienter, utilsigtede hændelser, indlæggelsestid og patienttilfredshed – som er sammenholdt med arbejdsvilkår såsom bemanding, uddannelsesniveau, anciennitet, organisatoriske forhold og tilfredshed med arbejdet.

Ift. dødelighed blandt patienter er konklusionen, at dødeligheden falder, når sygeplejerskernes uddannelsesniveau stiger. Det samme gælder ved længere anciennitet på afsnittet og høj specialisering. Lav personaleomsætning og begrænset brug af vikarer er også reducerende på dødeligheden.

I materialet tales desuden om ”magnet-hospitaler”, som er karakteriseret ved personaleomsorg, flad struktur og tværfagligt samarbejde. Disse har også lavere dødelighed.

Ift. utilsigtede hændelser (infektioner, medicinfejl, tryksår, patienters fald, blødninger i maven, shock/hjertestop m.fl.) er der generelt en sammenhæng mellem sygeplejerskernes vilkår og kvaliteten, men ikke entydigt ift. øvrigt plejepersonale. Sammenhængen gælder for nogle utilsigtede hændelser, men ikke nødvendigvis for alle samtidig.

Overordnet er høj bemanding, begrænset brug af vikarer, længere erfaring og godt arbejdsklima med til at reducere antallet af utilsigtede hændelser, mens oplevet stress, lang arbejdstid (over 40 timer/uge), overarbejde og dårligt arbejdsklima er med til at øge forekomsten af fejl og utilsigtede hændelser. En lignende sammenhæng gælder for kort indlæggelsestid, hvilket i materialet anses for positivt. Endelig er der en sammenhæng mellem høj bemanding og gode arbejdsvilkår og højere tilfredshed med behandlingen hos patienterne. En skandinavisk undersøgelse finder en sammenhæng mellem dårlige økonomiske forhold, ressourcebegrænsning og bureaukratiske arbejdsgange og lavere patienttilfredshed.

Medarbejdere på opgaven: Tilde Rye Andersen og Inger-Marie Wiegman

Projektansvarlig: Tilde Rye Andersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.