Metodeudvikling til arbejde med Social Kapital

I samarbejde med Grontmij og Task-Consult gennemførte TeamArbejdsliv et udviklingsprojekt ”Det stærke Fælleskab” om udvikling og afprøvning af metoder til at arbejde med social kapital i praksis.

Da social kapital omfatter hele organisationen, valgte man kun at arbejde med 2 organisationer: Odense kommune og Bispebjerg hospital. Formålet med dette var at kunne inddrage hele organisationen fra top til bund. Indenfor hver af disse organisationer deltog en række institutioner, team og afdelinger. 8 i alt.

Effekten af indsatsen blev målt – med et til formålet udarbejdet spørgeskema om social kapital – via en før- og eftermåling. Der blev afprøvet en lang række metoder, som alle kan downloades på www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital. Her kan ligeledes hentes en lang række materialer, videoer og andet, der fortæller om projektet.

Projektet viste en tæt sammenhæng mellem social kapital og fx ledelseskvalitet, ønsket om at skifte arbejde og jobtilfredshed. Resultaterne viste ligeledes, at såvel dem, som lå højt på en social kapital skala og dem der lå længere nede, alle (med en enkelt undtagelse) havde positiv gavn af en indsats omkring social kapital på ca. et års varighed.

Som en del af BAR SoSus erfaringsopsamling blev der gennemført en antropologisk perspektivering. Denne bestod i, at antropolog Tilde Rye Andersen fra TeamArbejdsliv fulgte arbejdet på de to arbejdspladser i løbet af projektperioden med henblik på at afdække, hvordan arbejdet med social kapital kom til udtryk i hverdagen, samt hvordan de til projektet hørende internt afholdte aktiviteter fungerede.

Afslutningsvis blev der udarbejdet et notat: “Social Kapital – en tilgang med fokus på kerneydelsen”. Heri præsenteres resultaterne og læringen fra projektet. Notatet afsluttes med en diskussion af ligheder og forskelle mellem social kapital, psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.