NYHEDSARKIV

Forskningsprojekt undersøger sammenhængen mellem arbejdstid og mentalt helbred

Arbejdstidens organisering og længde har betydning for, hvordan rytmen mellem arbejdsliv og andet liv formes og udfoldes. Det sociale liv påvirkes af arbejdstiden, og balance mellem arbejde og privatliv hænger sammen med arbejdstidens organisering. Det Europæiske Parlament og Rådet for den Europæiske Union anerkender lange arbejdstider, natarbejde og skiftearbejde som arbejdsmiljø-risici for sikkerhed og sundhed. EU’s arbejdstidsdirektiv kræver, at medlemslandene skal sikre, at en lønmodtagers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 48 timer, og at den gennemsnitlige arbejdstid for natarbejde ikke overstiger 8 timer i døgnet. Til trods for omfattende national og international forskning, er der stadig uafklarede spørgsmål om, hvorvidt arbejdstidens organisering og længde påvirker helbredet, og dermed om EU’s anbefalinger er tilstrækkelige til at sikre sikkerhed og sundhed.

Projektet undersøger igennem en kobling af en række databaser og registre, hvorvidt lange arbejdstider, skifteholdsarbejde og natarbejde øger risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer (målt som brug af psykofarmaka), og om eventuelle effekter afhænger af socialklasse, køn og alder. Resultaterne vil kunne bidrage til en vurdering af, om de eksisterende rammebestemmelser er sundhedsmæssigt forsvarlige. Desuden vil de kunne bidrage til forebyggelse af mentale helbredsproblemer gennem øget viden om, hvordan arbejdstiden påvirker specifikke befolkningsgrupper på forskellige måder.

Projektet er finansieret af Foreningen Velliv, og gennemføres i et samarbejde imellem TeamArbejdsliv, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Lægekonsulenten.dk

Udgivet i forside, Nyheder | Tagget |

Den Gode Arbejdsplads

Den Gode Arbejdsplads – Hvordan kan overenskomstaftalerne blive en levende del af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen?

Inger-Marie Wiegman og Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv har bidraget til en ny, revideret udgave af ’Den Gode Arbejdsplads’, som Socialpædagogerne har udgivet. Bogen beskriver igennem 6 kapitler, hvordan overenskomstaftalerne bl.a. giver mulighed for at få medindflydelse på arbejdspladsens arbejde med trivsel og sundhed, arbejdstidstilrettelæggelse, kompetenceudvikling, seniorpolitik og fastholdelse. Ud over at præsentere Socialpædagogernes politik og indholdet i aftalerne, giver bogen igennem 6 ’kataloger’ viden, inspiration og redskaber til arbejdet med aftalerne. Meget af indholdet er af generel relevans for arbejdspladser indenfor det pædagogiske område.

Læs bogen her

Udgivet i forside, Nyheder |

Folkeskolen i forandring – samarbejde som en ressource

I et nyt projekt sætter vi fokus på samarbejdet i Folkeskolen. Formålet er at udvikle metoder og strategier, der ruster den enkelte skole til at styrke håndteringen af ændringer. Fokus er på de udfordringer, nogle skoler oplever i forbindelse med henholdsvis inklusion og tilrettelæggelse af arbejdstid. Metoder og strategier skal integreres i skolens faglige og organisatoriske proces, så skolen på en gang kan udvikle kvaliteten i arbejdet og styrke det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.

Projektet tager udgangspunkt i begrebet ’professionel kapital’, som er en sammenkobling af tre forskellige ressourcer, vi ved har en stor betydning for både trivsel og opgaveløsning:

 • human kapital – viden og kvalifikationer
 • social kapital – de sociale relationer, som er afgørende for samarbejdet
 • beslutningskapital – evnen til at træffe fagligt velfunderede beslutninger

Gennem eksemplariske indsatser understøttes og udvikles skolens professionelle kapital. Projektet omfatter to delprojekter med hvert sit tema:

 1. Samarbejdet i TRIOen med særligt fokus på principper for planlægning af arbejdet. Sigtet er at skabe gennemskuelighed og dermed mere opbakning til beslutninger.
 2. Et stærkere og mere beslutningsdygtigt teamsamarbejde. Igennem et stærkt fællesskab kan den enkelte medarbejder hente støtte og inspiration til at håndtere inklusion og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og udføres af RUC og TeamArbejdsliv i fællesskab.

Udgivet i forside, Nyheder, Uncategorized |

Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet?

Flemming Pedersen fra TeamArbejdsliv har deltaget i en uafhængig arbejdsgruppe under LO faciliteret af Teknologirådet, der har arbejdet med at udforme politikforslag, som både skal gøre det muligt at blive flere år på arbejdsmarkedet men også, at man har det godt med at varetage sin arbejdsfunktion i de år man er på arbejdsmarkedet.

Baggrunden for ekspertgruppens arbejde er at samfundet er udfordret af, at færre erhvervsaktive skal forsørge flere ældre uden for arbejdsstyrken. I de kommende år vil pensionsalderen stige som følge af Velfærdsforliget i 2006 og Tilbagetrækningsreformen i 2011. Stadig flere vil være nødt til at arbejde længere. Men kan alle holde til de ekstra år på arbejdsmarkedet?

Læs anbefalingerne her

 

Generelle indsatser

 • Bedre sammenhæng og koordination
 • Styrkelse af Arbejdstilsynet
 • Styrkelse af arbejdsmiljøforskningen
 • Styrkelse af arbejdsmiljørådgivningen
 • Vurdering af større forandringers virkning på arbejdsmiljøet
 • Sikring af arbejdsmiljøet ved udbud og udlicitering
 • Øget indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø
 • Nyttiggørelse af indsamlet viden

Indsatser på områder med særlig høj belastning

 • Nedsat arbejdsintensitet i brancher med særligt belastende arbejde
 • Opsøgende rådgivning om sporskifte
 • Tilbud om fysisk aktivitet
 • Støtte til udvikling af ny arbejdsorganisering og hjælpemidler

Finansiering

 • Permanent fond til en mere ambitiøs indsats for forebyggelse
 • Ubrugte midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

 

Arbejdsgruppen:

Kaare Christensen, professor på Syddansk Universitet.

Peter Hasle, professor på Aalborg Universitet

Andreas Holtermann, professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Jens Jensen, CEO i Working Environment Consulting, tidligere direktør i Arbejdstilsynet.

Flemming Pedersen, direktør i TeamArbejdsliv.

Udgivet i forside, Nyheder |

Mental sundhed på arbejdspladsen og forebyggelsesindsatser

Den 19. marts sætter TeamArbejdsliv sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fokus på mental sundhed på arbejdspladsen og indsatser til at forebygge mentale sundhedsudfordringer. Det foregår på et Gå-hjem-møde, som afholdes på NFA. Se mere her.

Gå-hjem-mødet bygger på resultaterne fra en undersøgelse, som bl.a. peger på, at det er blandt de unge, hos ledelsen og i de små og mellemstore virksomheder, der skal sættes ind for at styrke danskernes mentale sundhed på arbejdspladsen. Resultaterne præsenteres i rapporten ’Analyser om mentale sundhedsudfordringer og forebyggende initiativer for erhvervsaktive i Danmark’ fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og TeamArbejdsliv. Rapporten er udarbejdet for foreningen Norliv, som fra foråret 2018 tager imod ansøgninger om støtte til almennyttige projekter og initiativer, der bidrager til at fremme danskernes mentale sundhed.

Link til resume.

Link til rapporten.

Udgivet i forside, Nyheder |

Arbejdstidens længde giver ikke blodpropper i hjernen

Lange arbejdstider giver ikke en øget risiko for at få slagtilfælde, viser nye analyser, som inkluderer slagtilfælde som følge af både blodpropper og blødninger i hjernen blandt danske lønmodtagere. Analyser opdelt på type af slagtilfælde tyder dog på, at lange arbejdstider giver en højere risiko for slagtilfælde som følge af hjerneblødninger, men ikke for slagtilfælde som følge af blodpropper i hjernen.

Det viser resultaterne fra en undersøgelse, som er gennemført i et samarbejde mellem forskere fra en række forskellige institutioner, herunder TeamArbejdsliv.

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2018/arbejdstidens-laengde-i-danmark-giver-ikke-blodpropper-i-hjernen

Udgivet i forside, Nyheder |

Ulrik Gensby adjungeret lektor på Linköping Universitet

Ulrik Gensby er blevet udnævnt til adjungeret lektor ved Center for Arbejdsliv og Rehabilitering, Institut for Medicin og Helse på Linköping Universitet. Som en del af adjungeringen vil TeamArbejdsliv deltage som samarbejdspartner i Helix Kompetence Center, og dermed udbygge sin … Læs her

Flere gallerier | Skriv en kommentar

Sammenlægninger skader samarbejdsevnen

TeamArbejdsliv udbyder gratis pladser til specialestuderende, som skriver speciale inden for arbejdsmiljøområdet. Søren Grove Vejlstrup har benyttet sig af dette tilbud i fordindelse med sit projekt om at undersøge om organisatoriske ændringer skader samarbejdsevnen.

Søren skriver om sit projekt:

“Vores studie belyser faktorer der påvirker om en arbejdsenhed har et velfungerende samarbejde baseret på tillid og retfærdighed, refereret til som den sociale kapital. Vores målinger af social kapital kom fra de trivselsmålinger der bliver sendt til de ansatte hver tredje år I Region Hovedstaden. Ved at sammenholde besvarelser fra 2011 og 2014, har vi datagrundlag for at undersøge udviklingen af social kapital over tid.
Vi har undersøgt effekten af seks typer organisationsændringer, de seks typer var: Sammenlægninger, fyring, besparelser (udover de generelle besparelseskrav), flytninger, opsplitninger og skift af ledelse. Organisationsændringerne for perioden 2011 til 2014 blev rapporteret af arbejdsenhedernes ledere i 2014.

Med afsæt i teorien om social kapital, opstillede vi hypoteser om at især sammenlægninger, fyringer og besparelser ville have negative effekter på den sociale kapital. I vores analyser fandt vi at særligt sammenlægninger og til en vis grad fyringer havde en negativ effekt på den sociale kapital.
Derefter kørte vi nye analyser som korrigerede for andre effekter, der kunne påvirke den social kapital. Vi tog højde for effekter som skyldes at arbejdsenhederne var blevet større eller mindre, at der tilkom nye ansatte samt for de ansattes køn, alder og faggruppe. Analyserne viste stadig klare effekter af sammenlægninger og fyringer.

Når vi ser en særlig stor effekt af sammenlægninger på den sociale kapital skyldes det formentlig at arbejdsenhederne har hver deres arbejdskultur og rutiner, som skal erstattes af en ny fælles arbejdskultur og nye rutiner.
Hos Team Arbejdsliv bruger jeg min tid på at fortolke resultaterne samt udarbejde tiltag der kan give bedre sammenlægninger i fremtiden.”

Vil du vide mere, kan du kontakte Søren på sorengv@gmail.com eller 40258530.

Udgivet i Nyheder |

Gratis specialeplads

Skriver du speciale efter sommerferien? Og kunne du tænke dig en gratis speciale-plads? Vi har en kontorplads i overskud, så vi kan tilbyde dig eget skrivebord og en super hurtig trådløs internetforbindelse. Vores eneste krav til dig er, at du:

 • Skriver speciale inden for emnerne arbejdsliv, arbejdsmiljø og/eller samarbejde.
 • Deler noget af din viden med os, efterhånden som dit speciale skrider frem.

Udover kontorpladsen tilbyder vi et fagligt engageret og (synes vi selv) inspirerende miljø. Du har mulighed for at blive en del af vores (billige) frokostordning. Vi skiftes til at sætte frokost på bordet, så du skal ikke tænke på at lave mad hver dag..

Er du interesseret, så send os et par ord (max en side) om dine specialetanker. Er dine specialetanker dem, der matcher os bedst, så ser vi frem til at byde dig velkommen.

Spørgsmål? Så skriv til sbk@teamarbejdsliv.dk eller ring til 3834 5034 eller 22824933.

Udgivet i Nyheder |

Kaia Nielsen er gået bort

Vores meget værdsatte medarbejder Kaia Nielsen døde sidst i maj måned, da hun måtte give op i kampen mod kræften. Teamarbejdsliv bliver aldrig det samme uden Kaia. For os alle – både dem der har kendt hende i mange år, og dem der først for nyligt lærte hendes høje faglighed og smittende humør at kende – er det uforståeligt at hun ikke kommer mere.

Læs mere her

Udgivet i Nyheder |

Hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen styrkes?

Gentænkning af arbejdsmiljøindsatsen – start med forandringsteorierne
Hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen styrkes? Det vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nedsætte en ekspertgruppe til at svare på. Ekspertgruppen skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen, lyder det. Som en virksomhed der arbejder med arbejdsmiljø i spændingsfeltet mellem forskning og praksis ved vi, at der er brug for gentænkning.

Set fra vores udgangspunkt er det være oplagt at starte gentænkningen med at kigge på de forandringsteorier/programteorier, der bevidst/ubevidst ligger bag enhver indsats til påvirkning, udvikling og regulering af arbejdsmiljøet. Vi oplever ofte, at der nok er klare forestillinger om indsatsernes indhold og mål. Men det er ikke nok. Effektive arbejdsmiljøindsatser kræver herudover også, at der er klare overvejelser om, hvordan fx medarbejdere og ledere skal ’modtage’ indsatsen og hvad der får dem til at få den adfærd i virksomheden, som indsatsen har som mål at opnå. Disse overvejelser kan være en mangelvare i de konkrete arbejdsmiljøindsatser som fx Branchefællesskaberne sætter i gang men de er eksplicit en mangelvare jo tættere man kommer på det politiske og regulerende niveau.

Vores seneste erfaringer med fraværet af udfoldede forandringsteorier har vi fra en evaluering af en større indsats for at reducere alvorlige ulykker i byggebranchen, som vi har evalueret sammen med COWI. Læs den her. Rapporten viser blandt meget andet, at arbejdstagere og arbejdsgivere ser forskelligt på forandringskæden, da de gensidig har forskellige forestillinger om, hvad som er ledelsens ansvar og opgave og hvad som er medarbejdernes ansvar og opgave. Det er en væsentlig forudsætning, at der dels udarbejdes en udfoldet forandringsteori samt, at der er en fælles enighed om, hvordan en indsats skal virke hele vejen fra afsendelse til de mål som ønskes opnået. Forandringsteorier styrker mulighederne for undervejs at følge op på fremdriften af indsatsen, fordi der er udarbejdet en eksplicit forestilling om forandringskæden.

Der er helt aktuel et gryende fokus på at arbejdsmiljøindsatser har en større effekt, hvis to eller flere indsatser er koordinerede eller orkestrerede. Udenlandsk forskning viser, at det giver den største effekt, hvis indsatser både er rettet mod det organisatoriske i en virksomhed og individerne. Koordinering kan også være mellem reguleringsbaserede indsatser (via lovgivning), incitamentsbaserede (via fx støtteordninger) eller informationsbaserede (vejledninger og kampagner), det har vi i TeamArbejdsliv også arbejdet med (læs rapport). I begge de nævnte eksempler er det afgørende for succesen af indsatserne, at der eksisterer en program- eller forandringsteori som viser, hvordan to eller flere indsatser virker sammen.

En gentænkning af arbejdsmiljøindsatsen lægger i de flestes ører op til at gøre en masse nyt. Men der er allerede arbejdsmiljøindsatser der har solid effekt. Selvom om nogle synes, at virksomhedsnære rådgivningstjenester er gammel vin på nye flasker, kan vi se det virker. Byggeriets Arbejdsmiljøbus er et godt eksempel på en partsfinansieret rådgivningstjeneste, som med succes når helt ud og besøger arbejds- og byggepladserne. Senest har også KL og Forhandlingsfællesskaber skabt en rådgivningstjeneste for det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne (SPARK). Det er oplagt at gøre noget tilsvarende i flere brancher.
Vores liste over mulige nye initiativer i en gentænkning af arbejdsmiljøindsatserne er ret lang. Den rummer forskellige ideer som fx:

 • Nye krav til og rammer for den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, især den opfølgende del
 • Regulering af ikke ordinære ansættelsesforhold for fx freelancere og fastlancere.
 • Politiker for hvordan virksomheder i et samarbejde mellem leder og TR/AMR håndteres langtidssygemeldinger og ansattes tilbagevende til arbejdet.
 • Konkrete, og branche-specifikke aftaler om nedbringelse af muskel-skelet-belastninger.

Ideerne er mange. Nu mangler vi bare nogen der griber dem.

Udgivet i Nyheder |

Ny direktør i TA

Flemming Pedersen er tiltrådt som direktør i TeamArbejdeliv. Flemming har været partner i 8 år og vil fortsat løse faglige opgaver inden for især evaluering og udredning men også forskning.

Udgivet i Nyheder |

RCRC – Roundtable 2017

Det syvende årlige ROUNDTABLE om relationel koordinering afholdes i 2017 i Danmark 19-20 oktober. Arrangementet er åbent for alle som interesserer sig for relationel koordinering.

TeamArbejdsliv bringer den internationale elite indenfor relationel koordinering og social kapital til dig. Lyder det interessant, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

 

Uddrag fra invitation, som også kan læses her:

Join us for inspiration from around the world, as we bridge our academic and practical experiences to create change through trust-based relationships.

At the 7th Annual Roundtable, you will see the world from a different perspective. Literally! For the first time, the Roundtable is taking place outside the U.S. Our location this year will be Copenhagen, the capital of Denmark and one of the major cities in Scandinavia. Among other things, the Scandinavian countries are characterized by high levels of trust among the citizens, in the judicial system, and even in politicians.

It seems though that the level of trust and the quality of social relations are at risk in Scandinavia and beyond. The world as we know it has been undergoing dramatic changes. A populist groundswell is building up, nurturing a feeling of an ‘us’ vs. ‘them.’ Political, sociological and economic changes are raising the level of insecurity that both public organizations and private companies must handle. This calls for even more resilient organizations characterized by high levels of social capital and relational coordination.

How do we bridge the gap between ‘us’ and ‘them’? How do we create trust in a time of distrust? How do we build relational coordination between professions, between silos, within management, and between managers, employees, funders, investors and clients.? How do we do this whether we are working in healthcare, community wellness, social change, education, human services, hotels, construction, transportation or global supply chains?

Trust and relational coordination are created through changes in our actual interactions. So let’s focus on how we actually make these changes. We invite you to bring your research or a case you’re involved in and put your head together with fellow RC researchers and professionals to deepen your knowledge and bring new perspectives to it.

The Roundtable is hosted this year by the Scandinavian RCRC partners, giving you a chance to explore Copenhagen and local organizations that have implemented relational coordination. We can walk-the-talk as we connect between research and practice, and also across professions, industries, cultures and nations.

Udgivet i Nyheder |

Fald- og snubleulykker

BAR Social & Sundhed sætter fokus på fald- og snubleulykker på hospitaler med indsatsen ‘Fald ikke på halen – Det kan forebygges’.

TeamArbejdsliv har hjulpet BAR Social & Sundhed med indsatsen. Ud fra Arbejdstilsynets beskrivelser af alvorlige fald- og snubleulykker på hospitaler har vi analyseret de senere års ulykker og fx konstateret, at de fleste alvorlige ulykker sker på udearealer, gange og trapper.

TeamArbejdsliv har sammen med Jens Vox udarbejdet materialet til indsatsen, som lanceres samtidig med at Arbejdstilsynet starter en tilsynsindsats på hospitalerne bl.a. med fokus på fald- og snubleulykker.

Indsatsen retter sig både til arbejdsmiljøgruppen og medarbejderne, den arbejdsmiljøprofessionelle, ledelsen og MED og er lanceret på BAR Social & Sundhed’s hjemmeside. Se materialet

Udgivet i Nyheder |

Ulrik Gensby ny medarbejder

Ulrik Gensby er ansat i TeamArbejdsliv pr. 01 oktober 2016.

Ulrik har forsket i arbejdsmiljøorganisering og forebyggelse af sygefravær, og udvikling af tværfaglig praksis for arbejdsfastholdelse. Ulrik har særligt kendskab til organisering af forebyggelsestiltag på virksomhedsniveau, herunder samspil mellem individ, arbejdsplads, og beskæftigelses- og sundhedssystem. Ulrik har en baggrund som ph.d.-studerende ved Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet, og har senest været ansat som forsker ved National Kompetencetjeneste for Arbejdsrettet Rehabilitering i Norge, hvor han har arbejdet med procesevaluering af tiltag i klinisk praksis, samt et kvalitativt litteraturstudie af fastholdelsesprocesser på arbejdspladsen.

Ulrik vil i TeamArbejdsliv især arbejde med forskning og evaluering indenfor arbejdsmiljøorganisering, sygefravær og arbejdsfastholdelse.

Læs mere om Ulriks profil

Udgivet i Nyheder |

Hans Jørgen Limborg udnævnt til adjungeret professor på RUC

Hans Jørgen Limborg er blevet udnævnt til adjungeret professor ved Arbejdsliv og Sundhedsfremme på Roskilde Universitet. Han holdt sin tiltrædelsesforelæsning onsdag den 28. september 2016 på RUC.

Se Hans Jørgen Limborgs profil

Udgivet i Nyheder |

Karen Albertsen opponent ved Ph.d.forsvar

Karen Albertsen er fredag den 30. september 2016 opponent på Ph.d.-forsvar om evaluering af en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven.

Afhandlingen belyser om  fokus på kerneopgaven har forbedret trivslen og nedbragt sygefraværet hos det pædagogiske personale i daginstitutioner, som deltog i Pionerprojektet (et projekt støttet af Forebyggelsesfonden)

Læs her om tid og sted

 

Udgivet i Nyheder |

Henrik Ankersstjerne Eriksen ny medarbejder

Henrik Ankerstjerne Eriksen er ansat i TeamArbejdsliv pr. 01 september 2016.

Henrik har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og optimering af relationer på arbejdspladser i det meste af sit arbejdsliv og har et særligt kendskab til sygehusområdet, hvor han senest har været ansat på Rigshospitalet.

Henrik vil i TeamArbejdsliv især arbejde med relationel koordinering og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere om Henriks profil

Udgivet i Nyheder |

TeamArbejdsliv med i bestyrelsen for det internationale netværk RCRC

Karen Albertsen er udpeget som medlem af bestyrelsen for Relational Coordination Research Collaborative (RCRC).
Dermed udbygger og konsoliderer TeamArbejdsliv sit mangeårige samarbejde med professor Jody Hoffer Gittell og resten af RCRC-netværket.
Bestyrelsen skal rådgive og fastholde fokus på RCRC netværkets mission, strategi og økonomi. Den skal bidrage til at udbrede relationel koordinering som en norm for samarbejde og skabe viden, evidens og redskaber som understøtter højt præsterende samarbejdsrelationer.
Udgivet i Nyheder | Tagget |

Temadag og ny rapport om arbejdsulykker fra Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet (AMR) afholder fredag den 20. maj 2016 en temadag om arbejdsulykker. Temadagen sætter blandt andet fokus på hvordan der kan bygges bro mellem forskning og praksis.

Flemming Pedersen fra TeamArbejdsliv deltager som oplægsholder og debattør.

Baggrunden for konferencen er en ny rapport om arbejdsulykker og forebyggelse, som AMR offentliggjorde den 3. maj 2016. Gennem fem forskellige artikler sættes der fokus på forskellige aspekter og problematikker vedrørende arbejdsulykker og deres forebyggelse.

I artikel 3 sættes der fokus på forholdet mellem positive arbejdsmiljøfaktorer og forebyggelse af arbejdsulykker. Erfaringerne fra to arbejdspladser viser, at de positive faktorer kan være et vigtigt supplement til det velkendte princip om at minimere risikofaktorer, når arbejdsulykker skal forebygges. Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv er interviewet om arbejdspladsen Bostedet Lyngdal.

I artikel 4 ’Erfaringer fra byggeriets handleplan mod alvorlige arbejdsulykker’ belyser Flemming Pedersen handleplansarbejdet og de foreløbige erfaringer med handleplanens forskellige indsatser.

Link til program for temadagen

Link til rapporten

Udgivet i Nyheder |

Lange arbejdstider og mentale helbredsproblemer – videnskabelig artikel

Forskere fra Teamarbejdsliv har bidraget til en undersøgelse af sammenhængen mellem lange arbejdstider udviklingen af mentale helbredsproblemer.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at lange arbejdstider, som de praktiseres inden for grænserne af EU’s arbejdstidsdirektiv (41-48 timer om ugen), ikke er associeret med en øget risiko for, at ansatte efterfølgende starter på at bruge receptpligtig psykofarmaka (herunder medicin mod søvnproblemer, angst og depression). Resultaterne kan hverken bekræfte eller afvise, at arbejdstider på mere end 48 timer om ugen hænger sammen med en øget risiko. Resultaterne giver også anledning til en antagelse om, at meget lange arbejdstider (> 48 timer om ugen) hænger sammen med en øget risiko for brug af receptpligtig psykofarmaka for ansatte i nat- og skifteholdsarbejde.

Projektet var finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Link til protokolartikel

Link til resultatartikel

Link til slutrapport

Link til projektside

Link til NFAs omtale

 

 

Udgivet i Nyheder | Tagget |

TeamArbejdsliv søger erfaren arbejds- eller organisationspsykolog

TeamArbejdsliv søger erfaren arbejds- eller organisationspsykolog

Vi søger en erfaren psykolog med kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø. En som har arbejdet konkret med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladser – fx mobning, stort arbejdspres, trusler om vold og relationel koordinering.

Du må meget gerne også være interesseret i forskning og udvikling af teori og praksis inden for psykisk arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø skal i den sammenhæng forstås bredt.

For at komme i betragtning til stillingen er det en forudsætning, at du er uddannet og autoriseret Cand. Psych., at du har solid erfaring med udvikling af psykisk arbejdsmiljø i organisationer, og at du har interesse for og meget gerne erfaring med autoriseret arbejdsmiljørådgivning inden for det psykosociale område.

Det vil være en fordel, at du har netværk inden for området og er vant til selv at opsøge nye opgaver og kunder.

Dine arbejdsopgaver vil kræve, at du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Vi arbejder ofte flere konsulenter sammen på vores opgaver.

Stillingen er på fuld tid og med forventet ansættelse 1. juni 2016. Lønnen følger vores interne lønaftale, der lægger sig op ad DJØF-overenskomsten med staten.

Ansøgning og yderligere informationer
Ansøgning skal sendes pr. mail senest 15. april 2016 til kontakt@teamarbejdsliv.dk

Yderligere informationer vedrørende stillingen:

Karen Albertsen, tlf.  25 53 01 19
Eva Thoft, tlf. 20 91 74 17

Ansættelsessamtaler vil finde sted i slutningen af april 2016.

Om TeamArbejdsliv
TeamArbejdsliv løser opgaver inden for arbejdsmiljø, trivsel og social kapital/relationel koordinering. Vi rådgiver, gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter samt evaluerer og udreder. TeamArbejdsliv er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område.

Vores mission er, at bidrage til at mennesker trives og udvikles på deres arbejde. Vi ser et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på tværs i organisationen som afgørende for udvikling af sunde, effektive og kvalitetsskabende arbejdspladser.

TeamArbejdsliv består aktuelt af 11 akademiske medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, en praktikant og et varierende antal studentermedhjælpere.

Vi har en spændende og travl hverdag i et godt socialt miljø, hvor engagement både er en forudsætning og et resultat. Som virksomhed lægger vi vægt på kvalitet i opgaveløsningen og fælles faglig sparring og udvikling.

Der er på sigt mulighed for at indgå i partnerkredsen.

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Kønsmainstreaming i overenskomster og aftaler i kommunerne

TeamArbejdsliv og SFI har undersøgt om en række aftaler og overenskomster på det kommunale område er kønsneutrale. Undersøgelserne viser, at aftalerne og overenskomsterne er kønsneutrale i deres ordlyd. Men da aftaler og overenskomster møder et stærkt kønsopdelt kommunalt arbejdsmarked, hvor der ikke er fokus på køn, finder vi forskellige kønsblinde vinkler og utilsigtede kønsskævheder i udmøntningen.

Undersøgelserne omfatter tre generelle aftaler indgået af KL og Forhandlingsfællesskabet (MED-aftalen, Aftale om kompetenceudvikling og Aftale om trivsel og sundhed) og to overenskomster (Overenskomst for kontorpersonale, IT-Personale m.fl. indgået mellem KL og HK-kommunal og Overenskomst for Social- og Sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA – Fag og arbejde).

I undersøgelsen indgår kvantitative analyser af data på landsplan og kvalitative analyser af udmøntningen i fire kommuner.

Undersøgelserne er offentliggjort på personaleweb.dk.

Læse mere om opgaven med at undersøge kønsmainstreaming på TeamArbejdslivs hjemmeside

Udgivet i Nyheder |

Aikido for buschauffører

TeamArbejdsliv har i 2014 og 2015 uddannet en række chauffører hos Arriva i brug af Aikido som konfliktafværgende teknik. Medierne fik fat i historien hen over julen 2015. Se med her:

Se klip fra DR

Et klip mere fra DR

Fra sitet Forebygvold.dk

Læs om den uddannelse som TeamArbejdsliv har gennemført for Arriva-chauffører.

Udgivet i Nyheder | Tagget |

TeamArbejdsliv på AM2015 med stand og workshops

TeamArbejdsliv er talstærkt repræsenteret på ArbejdsMiljøkonferencen2015 i Nyborg den 9 -10 november bl.a. med workshops om hvordan relationel koordinering kan styrkes i praksis, den usunde kultur som en form for organisatorisk udbrændthed, erfaringer fra konfliktforebyggelse i Arriva, hvad kerneopgaven som begreb kan tilføre arbejdet med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø, om brug og virkning af forebyggelsespakkerne og om hvordan man kan arbejde med at skabe sunde arbejdsrytmer.

Der udover har vi som sædvanlig vores stand – i år med en fælles fortælling i et on-going historieværksted.

Workshops 1. afdeling – mandag den 9. november kl. 11:15 – 12:30

Nr. 102: Relationel koordinering – hvordan styrker vi den i praksis?
Inger-Marie Wiegman, partner og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv, Karen Albertsen, Ph.d. /forsker, Teamarbejdsliv, Eva Thoft, seniorkonsulent, TeamArbejdsliv

Workshops 2. afdeling – mandag den 9. november kl. 14:00 – 15:15

Nr. 202: Konfliktforebyggelse, der virker – med inspiration fra den japanske kampkunst Aikido
Anja Uglebjerg, evalueringskonsulent, TeamArbejdsliv ApS, Helene Eriksen, konfliktmægler og aikidoinstruktør, TeamArbejdsliv ApS, Dorthe Nedermark, Head of Corporate Health, Safety and Environment, Arriva Danmark A/S, Inger-Marie Wiegman, partner og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv ApS

Workshops 3. afdeling – mandag den 9. november kl. 15:45 – 17:00

Nr. 302: Kerneopgaven, opgaveløsning og psykisk arbejdsmiljø
Hans Hvenegaard, direktør, cand. psych, TeamArbejdsliv, Eva Thoft, seniorkonsulent, TeamArbejdsliv

Workshops 4. afdeling – tirsdag den 10. november kl. 10:30 – 11:45

Nr. 401: Den usunde kultur
Hans Hvenegaard, direktør, cand. psych, TeamArbejdsliv, Lotte Eriksen, arbejdsmiljøkonsulent. Cand. psych, TeamArbejdsliv, Eva Thoft, seniorkonsulent, TeamArbejdsliv

Workshops 5. afdeling – tirsdag den 10. november kl. 13:00 – 14:15

Nr. 509: Sunde arbejdsrytmer
Karen Albertsen, Ph.d. /Forsker, TeamArbejdsliv, Inger-Marie Wiegman, partner og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv, Lise Keller, udviklingskonsulent, BrancheArbejdsmiljøRådet

Nr. 517: Forebyggelsespakkerne – virker de?
Hans Jørgen Limborg, arbejdslivsforsker, Teamarbejdsliv, Laura Veng Kvorning, Ph.d. studerende, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sisse Grøn, arbejdslivsforsker, Teamarbejdsliv

Udgivet i Nyheder |