AMOs brug for materialer – BAR Service

Undersøgelsen blandt ledere og AMR viser, at der er få arbejdsmiljøproblemer, som ikke allerede er dækket af de eksisterende BAR-materialer. På flere brancheområder kan man fortælle, at selv om der er viden om et arbejdsmiljøproblem og der findes metoder til at afhjælpe problemet, er det langtfra altid at arbejdet udføres arbejdsmiljømæssigt optimalt. Deltagerne i de afholdte fokusgrupper kan i forlængelse af denne erkendelse primært pege på nye ideer til at formidle kendte arbejdsmiljøproblemer.

Blandt fokusgruppedeltagere er det især de, som er ansat til at tage sig af arbejdsmiljø, der kender til informationsmaterialerne fra BAR-Service og ofte formidler materialer videre til ledere, AMR og ansatte.

Kendskabet til materialer, som er rettet konkret mod deltagernes eget arbejde, er klart større end kendskabet til tværgående materialer (fx værktøjskasserne).

Set på tværs af fokusgrupperne er der meget lidt kritik og stor tilfredshed med indholdet af de eksisterende informationsmaterialer. Der bliver dog i nogle fokusgrupper stillet spørgsmål ved især materialernes aktualitet.

Læs hele rapporten her

Forslag

Der stilles forslag om, at BAR Service materialer udgives på en måde, så de hyppigere kan opdateres. At nogle materialer udarbejdes på en måde, så en arbejdsplads nemt kan tilrette dem til deres egen kontekst. I forhold til formidlingsformer stilles der fx forslag om, at der anvendes mærkater med QR-koder, som kan placeres steder, hvor der udføres arbejdsopgaver, hvor der findes arbejdsmiljøanvisninger til arbejdets udførelse.

De gennemførte fokusgrupper har haft tre fokuspunkter:

  • Fokusgruppens vurdering af, hvilke arbejdsmiljøforhold der har særlig behov for at der udarbejdes informationsmaterialer inden for de næste år. Herunder både fokus på ulykker samt nedslidningsproblematikker samt typer af materialer, formidlingskanaler og formidlingsformer.
  • Undersøgelse af i hvilket omfang eksisterende materialer anvendes.
  • Vurdering af eksisterende materialer, med henblik på at få fokusgruppens holdning til hvilke typer af materialer, og hvilke formidlingskanaler og -former der er brug for i fremtiden.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.