Etablering af kolleganetværk i Arriva Danmark

Grundidéen har været at etablere et netværk af kolleger, som besidder en viden og et handleberedskab og er organiseret på en måde, som gør dem i stand til at bistå kolleger, som af arbejdsmæssige eller private årsager har det svært.

Oprindeligt var tanken at etablere et ’krisenetværk’, som skulle spotte kolleger, der havde behov for krisehjælp. I forbindelse med etableringen blev det klart, at et sådan kriseberedskab allerede fandtes og fortsat ville ligge bedst i HSE-organisationen (HSE = Health, Safety and Environment, dvs. arbejdsmiljøorganisationen) og at netværkets rolle skulle være mere forebyggende. Navnet blev som følge heraf ændret til ’Kolleganetværk’.

I Kolleganetværket blev kolleger fra alle dele af organisationen uddannet til at se tidlige tegn på mistrivsel hos egne kolleger. De blev trænet i at være fortrolig samarbejdspartner og de blev klædt på til at vide, hvor der er hjælp at hente i Arriva eller igennem de pensions- og sundhedsaftaler, som Arriva har indgået for forskellige ansatte.

TeamArbejdsliv har rådgivet HSE-afdelingen i forbindelse med etablering af netværket, forestået uddannelsen og træningen af kolleganetværkerne det første år, bistået tovholderen i forbindelse med formidlingen om netværket i organisationen og har medvirket i evalueringen ved projektperiodens afslutning.

Efter projektperioden er Kolleganetværket blevet organisatorisk forankret gennem:

  • En central tovholder i HSE-afdelingen
  • Faste møder med HSE-grupperne fire gange om året
  • En online-hjemmeside med kontaktoplysninger, redskaber, gode links mm.
  • Et nyhedsbrev fire gange om året
  • En årlig tilbagevendende Kolleganetværksdag

TeamArbejdslivs medvirken til etablering og uddannelse af kolleganetværket blev støttet af midler fra Arbejdstilsynets 50-50-pulje.

Kolleganetværket har indgået som case i forskningsprojektet ’Ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet’, som TeamArbejdsmiljø med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden afsluttede i februar 2016.

Link til rapport

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.