Evaluering af møder med små virksomheder

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har som en del af handleplanen ”Knæk kurven” igangsat indsatsen ”Styrket sikkerhedsarbejde i små virksomheder”, som inkluderer en række møder for små bygge- og anlægsvirksomheder landet over.

Der er gennemført en evaluering, som undersøger deltagernes udbytte af at deltage i info-møderne og deres årsager til ikke at deltage, med det formål at give viden tilbage til arrangørerne, som både tjener som generel evaluering af indsatsen og som kan give input til tilrettelæggelse af eventuelle senere møder.

Evalueringen bestod af tre dataindsamlinger:

  • En spørgeskemaundersøgelse med deltagere på møderne
  • Interview med et udvalg af virksomheder, som har valgt ikke at deltage, selvom de var inviteret til et møde
  • Kvalitative interview med deltagere på møderne (gennemført i regi af forskningsprojektet tilknyttet evaluering af Knæk Kurven).
  • Deltagelse på mødet i Kolding (observation, og småinterview).

Evalueringen er en blanding af en basal form for virkningsevaluering og en målopfyldelsesevaluering (uden at der på forhånd foreligger andre faste målsætninger end hvor mange møder, der skal afholdes og med hvilket indhold). Det eneste kendte faste mål er, at virksomhederne gerne skal vælge at søge en forebyggelsespakke som resultat af mødet.

 

Konklusioner fra evalueringen:

Hovedformålet med møderne er at motivere deltagerne til selv at gøre noget, når de kommer tilbage i virksomheden. Målet synes i nogen grad opfyldt idet 11-26 procent 2-3 uger efter mødet afholdelse har iværksat konkrete handlinger på baggrund af de emner som mødedeltagelsen gav viden om.

Målet med at formå virksomhederne til at ’tage’ en Forebyggelsespakke med hjem er ved evalueringstidspunktet kun svagt opfyldt i og med at 3 procent havde søgt en pakke. Målet kan dog blive opfyldt væsentligt bedre, da 46 procent svarer, at de har planer om at søge en pakke.

Antallet af virksomheder, som har deltaget i møderne vurderes som lavt set i forhold til at der alene er over 13.000 registrerede bygge- og anlægsvirksomheder med 1-9 ansatte.

Møderne har haft svært ved at fokusere skarpt på små virksomheder (1-19 ansatte), da der både er enkeltmandsvirksomheder og en væsentlig andel af større virksomheder blandt deltagerne.

Det vurderes at for mange (53 procent) svarer, at de havde et middel udbytte af møderne.

Der er generelt stor opbakning både hos deltagere bag mødeformen.  Både deltagere og ikke deltagere viser generel stor opbakning bag mødetidspunkt og geografisk afstand til mødested.

Virksomheder som er ringet op og inviteret til et informationsmøde kan enten ikke huske opkaldet eller de begrunder deres manglende deltagelse med:

  • At de ikke havde tid på grund af travlhed mv.
  • At de ikke har interesse i at deltage i informationsmøder.
  • At de lige havde haft besøg af Arbejdstilsynet.

 

Evalueringen er gennemført i perioden oktober 2014 til april 2015.

Opgaven er gennemført af Flemming Pedersen med hjælp fra studenteransatte.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.