Mestring af aggressiv patientadfærd på Sct. Hans

Psykiatrisk Center Sct. Hans oplever jævnligt hændelser med aggressiv adfærd, vold og trusler. Erfaringen er, at sådanne hændelser kan resultere i langtidsfravær, erhvervsbetingede lidelser og ophør på arbejdsmarkedet. Derfor har Sct. Hans ønsket både at begrænse omfanget af disse hændelser og at blive bedre til at håndtere de hændelser, der alligevel opstår.

5 forskellige afsnit har medvirket i projektet, og de værktøjer, der udvikles og afprøves, udbredes gennem interne konsulenter og tilknyttede ressourcepersoner til resten af centret.

Ledere og medarbejdere har på personalemøder, ledermøder, tværgående workshopper og kurser arbejdet med analyse af faktorer som fremmer mestring, med udvikling af organisationskultur og med videndeling, rekruttering og oplæring af nye medarbejdere.

Projektet blev støttet af Forebyggelsesfonden og startede i 2012. TeamArbejdsliv bidrog i 2012-2013 ved at udføre observationer og interviews til afdækning og synliggørelse af de eksisterende mestringsstrategier og rutiner på afsnittene, ved at tilrettelægge og facilitere workshops på tværs af afsnit og ved at medvirke til udarbejdelse af forskellige værktøjer.

TeamArbejdsliv har på baggrund af en kulturanalyse på de fem afsnit udarbejdet en intern rapport om mestring af aggressiv patientadfærd, og har medvirket til udvikling af blandt andet et rekrutteringsværktøj samt gennemført en mini-midtvejsevaluering af projektet.

Medarbejdere på opgaven er Maya Flensborg Jensen, Lotte Eriksen og Inger-Marie Wiegman.

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegmann

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.