Kønsmainstreaming af aftaler og overenskomster i kommunerne

TeamArbejdsliv har for KL, Forhandlingsfællesskabet, FOA og HK-Kommunal undersøgt om tre generelle aftaler og to overenskomster er kønsneutrale i deres udformning og når de implementeres. Undersøgelserne er foretaget sammen med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Det drejer sig om MED-aftalen, Aftale om kompetenceudvikling og Aftale om trivsel og sundhed samt om Overenskomst for kontorpersonale, IT-Personale m.fl. indgået mellem KL og HK-Kommunal og Overenskomst for social- og sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA – Fag og arbejde.

Formålet med undersøgelsen har været at tilvejebringe en fælles viden til gavn for parterne og kommunerne ved at undersøge om aftalerne har ”blinde vinkler”, der medfører utilsigtede kønsskævheder og om den lokale forhandlingsproces utilsigtet modvirker ligestilling mellem kønnene.

Undersøgelserne er gennemført som kvalitative interviewundersøgelser i fire kommuner, der ud fra deres ligestillingsredegørelse ser ud til at arbejde aktivt med kønsligestilling på personaleområdet.

Der er også foretaget kvantitative analyser af kønsopdelte landsdækkende data inden for aftalernes og overenskomsternes områder.

Undersøgelserne viser, at der i kommunerne hverken er fokus på køn i forhold til de generelle aftaler eller i forhold til overenskomsterne. Aftaler og overenskomster anvendes ikke til at forebygge eller imødegå de kønsforskelle, som de kvantitative undersøgelser viser på landsplan.

Der er i kommunerne er en meget begrænset faktuel viden om eventuelle kønsforskelle i forhold til fx trivsel, stress og sygefravær og eksisterende data i form af kønsopdelte lønstatistikker bruges ikke.

Selvom alle interviewede vurderer, at de undersøgte aftaler og overenskomster er kønsneutrale i deres ordlyd, identificerer undersøgelsen en række kønsblinde pletter og utilsigtede kønsskævheder i udmøntningen.

Det har vanskeliggjort undersøgelsen – særlig af Social- og sundhedsoverenskomsten – at det kommunale arbejdsmarked er meget stærkt kønsopdelt.

Opgaven er udført af Inger-Marie Wiegman, Anja Uglebjerg og Karen Albertsen i samarbejde med Helle Holt og Mona Larsen fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Undersøgelserne er offentliggjort på personaleweb.dk, hvor der også er en omtale af hovedresultaterne.

De seks rapporter kan også læses her:

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.