REKOHVER: Relationel Koordinering i hverdagsrehabilitering

Den demografiske udvikling vil sætte hjemmeplejen under pres i fremtiden. Der er derfor brug for nye tiltag, som på en gang kan sikre kvaliteten og øge effektiviteten i plejen, uden at det går ud over arbejdsmiljøet.

ReKoHver-projektets overordnede formål var at undersøge de arbejdsmiljømæssige aspekter af en sådan ny tilgang til ydelserne i den kommunale ældrepleje. Tilgangen går under fællesbetegnelsen ”hverdagsrehabilitering”, og den breder sig med stor hast i de danske kommuner, mange steder i tilknytning til større organisationsændringer.

ReKoHver-projektet

  1. gennemførte en systematisk erfaringsindsamling i fem danske kommuner, som er i gang med implementering af hverdagsrehabilitering
  2. udviklede og afprøvede en metode til måling af relationel koordinering i hjemmeplejen.
  3. beskrev en række opmærksomhedspunkter for, hvordan implementeringen af hverdagsrehabilitering kan ske under hensyntagen til koordineringsbehovet og medarbejdernes trivsel

I praksis organiseres og implementeres hverdagsrehabilitering på mange forskellige måder, men uanset hvordan, afstedkommer processen nye tværfaglige samarbejdsrelationer og ændringer i jobindholdet. Dette kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø både positivt og negativt. Undersøgelser har påpeget, at kernen i en succesfuld hverdagsrehabilitering er et velfungerende tværfagligt samarbejde.

ReKoHver-projektet hentede sin teoretiske inspiration fra den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell, som bruger begrebet relationel koordinering som en betegnelse for ”koordinering af arbejdsrelationer gennem fælles mål, fælles viden og gensidig respekt”. Gittell har påvist, at den relationelle koordinering er helt central for, om en virksomhed med komplekse arbejdsopgaver opnår høj produktivitet, kvalitet og medarbejdertrivsel.

I projektet indgik en kvalitativ undersøgelse af implementeringen af hverdagsrehabilitering i fem kommuner (som omfattede 12 fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere og 24 observationer af møder og besøg i borgers hjem), og en kvantitativ kortlægning af den relationelle koordinering, den sociale kapital og medarbejdertrivslen i udvalgte distrikter eller områder i hver kommune (i alt deltog 653 medarbejdere, svarprocent= 80) med analyse af sammenhængen mellem medarbejdertrivsel, relationel koordinering og kommunernes måder at organisere og implementere hverdagsrehabilitering på.

Projektets følgegruppe bestod af repræsenter for relevante arbejdsmarkedsorganisationer og formidlingsaktører (KL, FOA, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Dansk Sygeplejeråd, Lederne samt fra BAR-SoSu, Professionshøjskolen Metropol og Type2dialog), og en international ekspertgruppe sikrede, at projektet inddrog den nyeste forskning og at projektets resultater spillede ind i den aktuelle internationale forskning på området.

TeamArbejdsliv har i samarbejde med BAR-SoSu og Jens Vox produceret en lille video om relationel koordinering i ældreplejen, som nu foreligger både på dansk og engelsk.

Link til dansk udgave af animationen

Link til engelsk udgave af animationen

Link til slutrapport

Link til bilagsrapport

Medarbejdere på projektet var Inger-Marie Wiegman, Flemming Pedersen, Hans Jørgen Limborg og Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv.

Projektansvarlig: Karen Albertsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.