Støjprojektet ‘Plads til alle’

Tre fritidsordninger i Københavns Kommune har i et projekt ledet af TeamArbejdsliv gennemført en omfattende indsats mod støj. Resultaterne var overvældende positive og effektfulde. Medarbejderne rapporterede om større trivsel og arbejdsglæde og mindre hovedpine og træthed. Medarbejderne oplevede at kunne levere en bedre pædagogisk ydelse, hvor der både var plads til børn, som ville høre musik og lege ”larmende” lege og til børn, som havde brug for ro og fordybelse.

Rapporten ”Plads til Alle. Forbedring af lydmiljøet i 3 fritidsordninger i Københavns Kommune” med tilhørende bilagsrapport beskriver både processen, de løsninger, som blev udviklet undervejs og de resultater, der blev opnået.

Indsatsen omfattede både organisatoriske og pædagogiske tiltag og bygningsmæssige løsninger. Blandt de organisatoriske og pædagogiske tiltag var fordeling af aktiviteter ift. rummenes beskaffenhed, indretning af små legekroge i store rum, information til børnene om dagens aktiviteter, så de ikke gik rundt og ledte m.m. De byggetekniske løsninger omfattede udskiftning af loftplader, opsætning af lydabsorberende friser og opslagstavler, etablering af ”lydsluser”, opsætning af nye vægge, udvikling af mobile støjvægge m.m., hvilket man kan læse mere om i Ecophons pjece ‘Plads til alle – et støjprojekt i 3 fritidsordninger’.

Projektet var struktureret omkring en indledende dataindsamling, som omfattede spørgeskemaer blandt medarbejderne i institutionerne, antropologiske observationer af udvalgte situationer og akustiske målinger. Disse data var udgangspunkt for en diskussion blandt medarbejderne om, hvilke tiltag de ønskede, og en videre afklaring af, hvad disse tiltag ville indebære for dem selv og hvordan de kunne blive realiseret.

Projektet blev fulgt tæt af driftsafdelingen i BUF (Børne og Unge Forvaltningen) og erfaringerne udbredes efterfølgende i Københavns Kommune til de ansvarlige for kommunens mange ny- og ombygninger på skole- og daginstitutionsområdet. Nye retningslinjer for Københavns Ejendommes grænseværdier for støj i institutioner er således blevet formuleret på baggrund af erfaringer fra projektet.

Projektet blev støttet af Forebyggelsefonden. Per Møberg Nielsen fra Akustik ApS var sammen med TeamArbejdsliv konsulent på opgaven.

Projektet er udført af Tilde Rye Andersen, Maya Flensborg Jensen og Inger Marie Wiegman.

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.