Supervisionsforløb – Reden Århus

Fakta
TeamArbejdsliv gennemførte i løbet af 2012 et supervisionsforløb i Reden Århus, som omfattede hele arbejdspladsen, herunder ledelse og medarbejdere. Supervisionen tog udgangspunkt i arbejdet med Redens ”brugere” eller ”kvinder”, og det kollegiale samspil om denne opgave. I forløbet anvendtes systemiske og narrative supervisionsmetoder. Supervisionen forløb med supervision én gang om måneden af en halv dags varighed, og var tilrettelagt som et eksternt forløb med Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.Psych.Aut Lotte Eriksen som supervisor fra TeamArbejdsliv.

Arbejdet på Reden
Redens brugere har mange og komplekse problemstillinger. Fælles for brugerne er, at de har et stofmisbrug og er i prostitution. De fleste har oplevet store og tidlige omsorgssvigt tidligt i opvæksten samt vold og seksuelle overgreb. Brugerne udfordrer, med baggrund i deres opvækst og svære liv, personale og ledelse på forskellig vis i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at der i Reden er et fælles fagligt fodslag og et solidt samarbejde om kerneopgaven for at forebygge at arbejdet med brugerne ikke bliver følelsesmæssigt nedslidende på længere sigt. For den enkelte medarbejder er et godt kendskab til egne grænser og udviklingsområder værdifuldt for at kunne arbejde på Reden.

Refleksion over praksis
Der opstår mange dilemmaer i det daglige arbejde med brugerne, som kræver et bredt repertoire af mestringsstrategier både for den enkelte medarbejder og gruppen. En væsentlig del af supervisionen for Redens medarbejdere og ledelse handler derfor om at fremme refleksionen over disse dilemmaer og løsningen af dem med henblik på at højne kvaliteten i arbejdet. Supervisionen har til formål at arbejde med at flytte fokus fra en opfattelse af dilemmaerne som et personligt til et fælles anliggende. Endvidere har supervisionen fokus på at højne kendskabet til hinandens styrker, udviklingsområder og forskelligheder, som forudsætning for at kunne yde den optimale kollegiale og ledelsesmæssige støtte i dagligdagen.

Projektansvarlig: Lotte Eriksen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.