Opgaver om Relationel Koordinering

TeamArbejdsliv arbejder med relationel koordinering både i forskningsprojekter og i udviklingsforløb i organisationer. Derudover holder vi oplæg og workshops om Relationel Koordinering både på arbejdspladser og på konferencer og seminarer.

Forskningsprojekt

ReKoHveR: Relationel Koordinering i hverdagsrehabilitering

Forskningsprojektet ReKoHveR involverede hjemmeplejen i fem danske kommuner. Gennem spørgeskema, interview og observationer undersøgte vi, hvad det betød for arbejdsmiljøet og den relationelle koordinering, at hjemmeplejen var begyndt at arbejde hverdagsrehabiliterende. Projektet blev finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, og blev gennemført i perioden 2012-14. Her kan du læse mere om ReKoHver-projektet.

Udviklingsforløb

Patienten i centrum – et tværfagligt buglejringsprojekt på neurokirurgisk operationsgang, Odense Universitetshospital

‘Patienten i centrum’ var et udviklingsforløb på Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V på Odense Universitetshospital. Afdelingen ønskede at forbedre arbejdsprocessen omkring buglejring af patienter forud for operation. Buglejring er en proces, som involverer mange personer fra forskellige faggrupper: anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, operationssygeplejersker, serviceassistenter og kirurger. Samarbejdet og kommunikationen mellem disse faggrupper er afgørende for, hvor nænsomt lejringen foregår for patienten, hvor belastende lejringen er for de involverede medarbejdere og for, hvor hurtigt operationen kan påbegyndes.

Formålet med indsatsen var at styrke det tværfaglige samarbejde mellem de faggrupper, som er involveret i buglejring og derigennem opnå en mindre fysisk og psykisk belastning af medarbejderne, en bedre kvalitet for patienten (kortere anæstesitid, færre postoperative smerter og færre lejringsskader) og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne ved et mindre tidsforbrug per operation.

Psykiatrien Region Sjælland

I 2013 og 2014 stod TeamArbejdsliv for en række udviklingsforløb med fokus på social kapital og Relationel Koordinering i forskellige enheder i Psykiatrien Region Sjælland. Indsatsen bestod blandt andet i halv- og heldagsseminarer, hvor der ud over oplæg om relationel koordinering og social kapital blev arbejdet med kvalitativ kortlægning af Relationel Koordinering, arbejdsprocesanalyser, og konkrete aftaler for ændrede rutiner. TeamArbejdsliv bidrog med sparring til ledelsen i opfølgningen på de aftaler, der blev indgået på seminarerne.

Koordineret indsats i ressourceforløb på beskæftigelsesområdet

Hjørring kommune igangsatte i 2013 en omfattende proces med at koordinere indsatsen for at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Som led i denne indsats forestod TeamArbejdsliv en temadag, der satte fokus på at styrke den relationelle koordinering og samarbejdet mellem de forskellige afdelinger, kontorer og fag- og funktionsgrupper, der er involveret i kommunens ressourceforløb i forhold til denne borgergruppe.

Tværsektorielt samarbejde om børn med cerebral parese (spastisk lammelse)

TeamArbejdsliv har i 2014-2015 afholdt en række workshops for ledere og medarbejdere i forskellige enheder i kommuner og hospitaler, som alle er involverede i arbejdet med familier med børn med diagnosen cerebral parese (spastisk lammelse). Workshopperne er afholdt i forbindelse med et projekt igangsat og finansieret af Helene Elsass Centret (en fondsejet institution) og er gennemført for hospitaler i tre regioner og fem kommuner.

Oplæg ved konferencer og andre arrangementer

TeamArbejdsliv deltager jævnligt med oplæg om Relationel Koordinering ved konferencer og seminarer:

KL’s Sundhedsspot, 22. april 2015

Karen Albertsen holdt 22. april et oplæg på KL’s Sundhedsspot i Kolding, hvor hun bl.a. redegjorde for Relationel Koordinering som begreb og arbejdsmetode til udvikling af tværfaglige arbejdsprocesser. Se omtalen af oplægget her

Københavns kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, 25-26. marts 2015

Sammen med Jody Hoffer Gittel holdt Inger-Marie Wiegman oplæg om Relationel Koordinering for ledere og praktikere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune.

Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference, 14. januar 2015

Karen Albertsen præsenterede resultaterne af forskningsprojektet ReKoHveR på Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference. Se oplægget

AM:2014, 10. november 2014

TeamArbejdsliv deltog med to workshops på AM:2014, hvor Relationel Koordinering indgik:

Karen Albertsen og Lotte Eriksen satte fokus på sammenhængen mellem Relationel Koordinering og social kapital og mobning i workshoppen ’Mobning og Social Kapital’, og Karen Albertsen og Inger-Marie Wiegman diskuterede relationerne mellem Social Kapital og Relationel Koordinering i workshoppen ’Social Kapital og Relationel Koordinering – hvordan hænger begreberne sammen?’

Der er lukket for kommentarer.