Forskning

TeamArbejdsliv har som privat forskningsaktør gennemført og deltaget i en lang række arbejdsmiljøforskningsprojekter. Vores forskningsprojekter er ofte finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, og har fokus på temaerne:

  • Sociale relationer på arbejdspladsen – social kapital og relationel koordinering
  • Arbejdsmiljøarbejde og sikkerhedskultur på små og mellemstore virksomheder
  • Virkemidler i arbejdsmiljøarbejder
  • Psykisk arbejdsmiljø og arbejdstid.

En del af de projekter, vi har arbejdet med har haft fokus på den offentlige sektor, bl.a. skole og ældrepleje, og en del har haft fokus på små bygge- og produktionsvirksomheder. Desuden har vi forsket i arbejdsmiljø bl.a. i call-centre og blandt tillidsvalgte og vidensarbejdere.

Aktuelle projekter
Vores nyeste forskningsprojekt indsamler og systematiserer praktiske erfaringer med ressourcepersonsmetoden som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet. Ressourcepersonsmetoder er en samlebetegnelse for et virkemiddel, hvor en eller flere medarbejdere tilføres særlige kompetencer og får ansvar for at udvikle, støtte og fastholde en ændring i den måde arbejdet udføres på. Projektet udføres indenfor Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler “CAVI”, som er forankret på Ålborg Universitet. På den måde indgår projektets resultater samtidigt i den fortsatte teori-udvikling på virkemiddelområdet.

Inden for CAVI- forskningscentret udfører vi også et projekt om “Incitamenter som virkemiddel over for netværk af små virksomheder – “INVINE” og et projekt om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen har håndteret den lovgivning, som blev implementeret i 2011 – AMO.

I et andet aktuelt forskningsprojekt, REKOHVER (relationel koordinering i hverdagsrehabilitering) undersøger vi, hvad det betyder for samarbejdet i ældreplejen, at mange kommuner landet over i disse år gennemfører indsatser for at styrke rehabiliteringen af ældre borgere i deres eget hjem. I det projekt samarbejder vi med den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell, som har udviklet begrebet om relationel koordinering. TeamArbejdsliv er også partner i Relational Coordination Research Collaboration, og er repræsenteret i Advisory Commitee for denne internationale forskningssammenslutning.

I samarbejde med forskere fra NFA er vi i gang med et epidemiologisk forskningsprojekt, der handler om sammenhængen mellem lange arbejdstider og mentale helbredsproblemer.

Projektet Sikkerhedskultur i fiskerierhvervet har til formål at forebygge arbejdsulykker ved at udvikle værktøjer til at højne sikkerhedskulturen om bord på en fiskekutter. Projektet er finansieret af Natur Erhvervstyrelsen og udføres i samarbejde med Syddansk Universitet og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

På internationalt plan arbejder vi i projektet NEIRE II, som på tværs af europæiske lande afdækker virksomheder syn på samarbejdet med tillidsrepræsentanter.

Mål og etik
Vores mål er at udføre forskning, der kan anvendes. Forskning, som på én gang har en høj faglig kvalitet og en høj relevans for både ledere, medarbejdere, arbejdsmiljøpraktikere og andre forskere. Vi laver ikke kun forskning for forskningens skyld, men fordi forskning giver os et solidt udgangspunkt for at forstå og håndtere de problemer og udfordringer i hverdagens arbejdsliv, som vi samarbejder med virksomheder og institutioner om at løse.

Vi tager fat på aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, som de kommer til udtryk på arbejdspladserne. Vi trækker på den eksisterende viden, søger ny erkendelse og følger den til dørs med konkrete strategier og værktøjer til at håndtere de aktuelle udfordringer.

Vi laver forskning med mennesker og ikke  mennesker.  Det indebærer, at vi stiller høje etiske krav til vores forskning. Når ledere og medarbejdere bruger tid og kræfter på at stille op til et forskningsprojekt, er det vigtigt for os, at de får en tilbagemelding fra os, som kan anvendes til konstruktiv udvikling af deres egen arbejdsplads.

Tidligere projekter

Vi har ledet forskningsprojekter om:
social kapital og dokumentationskrav i folkeskolen
arbejdsmiljøet i call centre
samarbejdet mellem rådgivere og virksomheder
arbejdsmiljøindsatsen overfor små virksomheder
det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker.

Vores forskning foregår ofte i samarbejde med vores tætte netværk af forskere på NFAAalborg Universitet, DTU Managenemt, DPU og Center for arbejdsmiljø & Arbejdsliv, RUC.

Der er lukket for kommentarer.