Indlæg i kategorien arbejdsmiljøforskning

Forskningsprojekt undersøger sammenhængen mellem arbejdstid og mentalt helbred

Arbejdstidens organisering og længde har betydning for, hvordan rytmen mellem arbejdsliv og andet liv formes og udfoldes. Det sociale liv påvirkes af arbejdstiden, og balance mellem arbejde og privatliv hænger sammen med arbejdstidens organisering. Det Europæiske Parlament og Rådet for … Læs her

Udgivet i forside, Nyheder | Tagget |

Arbejdstid og mentalt helbred

Projektet vil afklare, hvorvidt lange arbejdstider, skifteholdsarbejde og natarbejde øger risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer (brug af psykofarmaka), og om eventuelle effekter afhænger af socialklasse, køn og alder Læs her

Tagget |

’Styr på støvet’ – forebyggelseskultur i nedrivningsbranchen

Arbejdsmedicinsk forskning anslår at ca. 250 mennesker dør hvert år af KOL, fordi de har indåndet kvartsholdigt støv gennem deres arbejdsliv. Nedrivning er blandt de mest udsatte opgaver. Projektet handler om at forebygge inånding af støv i nedriverbranchen. Læs her

Tagget |

Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker

Formålet med forskningsprojektet er at udvikle og afprøve en metode til interaktiv samarbejdsform mellem forskere og forskerbrugere til støtte for omsætning af viden om virksomme tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker indenfor industrien. Læs her

Tagget |

Udredning om mobilisering af arbejdsmiljøviden

Projektet udarbejder anbefalinger til at fremme mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø på baggrund af en litteratursøgning af international forskningslitteratur Læs her

Tagget |

Styrket kommunikation mellem bygherre og koordinator

Formålet med forskningsprojektet er at forbedre samarbejde og kommunikationen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator(er) med henblik på bedst muligt at forebygge arbejdsmiljørisici under udførelse af byggeriet Læs her

Tagget |

SeniorArbejdsLiv

TeamArbejdsliv gennemfører en kvalitativ undersøgelse af seniorers betingelser på arbejdsmarkedet samt af virksomheders seniorpolitikker. Læs her

Tagget , |

Lange arbejdstider og mentale helbredsproblemer – videnskabelig artikel

Forskere fra Teamarbejdsliv har bidraget til en undersøgelse af sammenhængen mellem lange arbejdstider udviklingen af mentale helbredsproblemer. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at lange arbejdstider, som de praktiseres inden for grænserne af EU’s arbejdstidsdirektiv (41-48 timer om ugen), ikke er associeret … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Bedre Arbejdsmiljø for Unge i Detailhandlen

Interventionsprojektet afprøver et virkemiddel til at integrere unge fritidsjobbere i arbejdsmiljøarbejdet i supermarkeder. Læs her

Tagget |

Ny rapport om arbejdsmiljø og kvalitet af sygepleje

Forskere fra TeamArbejdsliv har udarbejdet en dokumentationsrapport om sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og kvaliteten af sygeplejen. Projektet var finansieret af Dansk Sygeplejeråd. Læs mere om projektet her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Arbejdsmiljøet hænger sammen med kvaliteten af sygeplejen, viser resultaterne fra et forskningsreview udført af forskere fra TeamArbejdsliv. Læs her

Tagget , |

Rapport om inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

Forskere fra Teamarbejdsliv og Århus Universitet har udarbejdet en rapport om inklusion på daginstitutionsområdet baseret på resultater fra et forskningsprojekt finansieret af BUPL. Du kan læse mere om projektet her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

TeamArbejdsliv har i samarbejde med Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik gennemført et forskningsprojekt om inklusion på daginstitutionsområdet Læs her

Tagget , , , |

Nyt forskningsprojekt om arbejdstid og medicinforbrug

Giver lange arbejdstider øget risiko for brug af medicin mod psykiske lidelser? Dette spørgsmål vil forsker Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv i samarbejde med forskere fra NFA undersøge i et nyt forskningsprojekt: Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka.

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Sikkerhedskultur i fiskerierhvervet

Projektet kortlagde sikkerhedsarbejdet i fiskerierhvervet i Danmark og testede virkemidler til forbedring af sikkerhedsarbejdet på fiskekuttere via 4 interventioner rettet mod sikkerhedskulturen. Læs her

Tagget |

TeamArbejdsliv med i Advisory Commitee i relationel koordinering

Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv er inviteret medlem i Advisory Committe for forskning i relationel koordinering tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative (RCRC) på Brandeis Universitet. Komiteen skal rådgive ansatte og ledere i forsknings- og praksisnetværket RCRC til opstilling af strategiske, forskningsrelaterede mål, aktiviteter og forandringsinitiativer med … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

NEIRE II

NEIRE II undersøgte i 11 europæiske, hvordan lederne ser på samarbejdet med de tillidsvalgte Læs her

Tagget |

Skifteholds symposium i Toronto

Karen Albertsen præsenterede resultater fra PRIO-projektet (link til http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/prioriteret-arbejdstid—stoerre-indflydelse-paa-tilrettelaeggelsen-af-egen-arbejdstid-i-job-med-sk) om de helbredsmæssige og sociale effekter af øget indflydelse på egen arbejdstid. Se præsentationen sammen med de øvrige præsentationer fra symposiet her: http://occupationalcancer.ca/2012/shiftwork-interventions-symposium/?gwcpp_catid=4  

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Konference om hverdagsrehabilitering

TeamArbejdsliv afholder sammen med Type2Dialog og Professionshøjskolen Metropol en konference om hverdagsrehabilitering på ældreområdet for medarbejdere og ledere i kommunerne. På konferencen, som afholdes i København den 19. november og i Odense den 6. december præsenterer vi foreløbige resultater fra forskningsprojektet ReKoHveR … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Nyt projekt om relationel koordinering og rehabilitering i ældreplejen

TeamArbejdsliv har netop fået bevilget 2 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til et projekt, som handler om, hvilken betydning det har for arbejdsmiljøet, når kommuner landet over i disse år indfører hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Stagnerende budgetter kombineret med et stigende antal … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Ny håndbog på vej om tillidsrepræsentanters vilkår i EU

Hans Jørgen Limborg og Maya F. Jensen har netop været på seminar i Sevilla for at diskutere de foreløbige resultater fra forskningsprojekt NIERE. Forskningsprojektet omfatter en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår i syv europæiske lande. Hovedtemaet for seminaret var den håndbog, … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Vi er med i et nyt Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler – CAVI

Det nyoprettede Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler (CAVI) starter ud med tre forskellige projekter. De har alle fokus på, hvordan de virkemidler som politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter anvender kan forbedre arbejdsmiljøet. TeamArbejdsliv er ansvarlig for projektet INVINE … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Ny artikel om prioriteret arbejdstid

Karen Albertsen er medforfatter på en ny artikel omkring prioriteret arbejdstid: Hvid, H. et al. “Frit valg som aflastning og belastning – selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde” i Tidsskrift for ARBEJDSliv, 13 årg., nr. 3, 2011. Artiklen er baseret på … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

NEIRE: De nuværende og fremtidige vilkår for tillidsrepræsentanter i Europa

NEIRE er et europæisk projekt, der kortlægger de vilkår og udfordringer tillidsrepræsentanter oplever i Europa. Målet i den første fase var at udvikle en håndbog, der både viser ligheder og forskelle mellem tillidsrepræsentanternes vilkår, samt giver anbefalinger til, hvordan vilkårene kan forbedres. Læs her

Tagget , |

INVINE – Incitamenter som virkemiddel over for netværk af små virksomheder

Antagelsen i projektet er, at netværk mellem små og mindre virksomheder kan være et virkemiddel, som gør det muligt at nå ud til en målgruppe, som ellers kan være svær at nå. Dette undersøges på 3 forskellige netværker, hvor arbejdsmiljø har været tænkt ind som forebyggende indsats. Læs her

Tagget |